PAPI = DESIGN-KVALITA-CENA      

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.papi-darky.cz v platném znění od 1.9.2013

I. Základní ustanovení
II. Objednací podmínky
III. Dodací podmínky
IV. Platební podmínky
V. Shoda s kupní smlouvou
VI. Reklamace vadného zboží
VII. Záruka vrácení zboží a peněz
VIII. Ochrana osobních údajů
IX. Závěrečná ustanovení


I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.papi-darky.cz a objednatelem (zákazníkem internetového obchodu www.papi-darky.cz). Provozovatelem internetového obchodu www.papi-darky.cz je společnost Přemysl Zedek, se sídlem: 17. listopadu č.16, 750 02 Přerov, IČ: 65148428 (dále jen Prodávající).
2. Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, která prostřednictvím systému internetového obchodu sjednala řádnou objednávku (dále jen Kupující).
3. Systémem internetového obchodu se rozumí prodej zboží z internetového obchodu www.papi-darky.cz elektronickou formou nebo podle individuální domluvy na základě emailové objednávky na adresu info@papi-darky.cz (dále jen internetový obchod). V emailové objednávce zákazník vyslovuje souhlas se zadáním své objednávky do internetového obchodu prostřednictvím provozovatele.


II. Objednací podmínky

1. Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.papi-darky.cz. Internetový obchod Prodávajícího umožňuje Kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží písemnou nebo elektronickou formou z internetového obchodu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je Prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím, dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li Kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.
2. Prodávající může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je Prodávající povinen Kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.
3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
4. Pro objednání v internetovém obchodu www.papi-darky.cz není nutná registrace zákazníka. Registrací získáváte výhodu při opakovaném objednání, kdy máte v objednávce předvyplněné údaje o zákazníkovi, které jste při registraci zadali.


III. Dodací podmínky

1. Prodávající odešle zboží Kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání zboží Kupujícímu. Objednané zboží Prodávající doručuje dle volby Kupujícího prostřednictvím České pošty, prosřednictvým přepravní služby General Parcel, nebo je možno dohodnout osobní odběr na místě určeném Prodávajícím. Ceny jednotlivých položek neobsahují cenu poštovného a balného.
2. V případě osobního odběru se neúčtuje žádný manipulační poplatek. Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem nebo telefonicky den, od kterého bude pro něj zboží připraveno.
3.
Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená Kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo jiného přepravce/doručovatele, respektive na dokladu o převzetí v místě určeném Prodávajícím. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
4. Objednané zboží je standardně zasíláno pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
5. Nepřevzetí zboží - V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, vyhrazuje si prodávající právo účtovat kupujícímu náklady spojené s expedicí zboží.
6. Cena přepravy:

  • je domluvena se zákazníkem individuálně a záleží na velikosti objednávky

 

IV. Platební podmínky

1. Platba bezhotovostně předem na účet - Kupující platbu provede bezhotovostně předem na účet Prodávajícího. V případě platby předem zašle Kupující platbu na účet firmy Přemysl Zedek, se sídlem: 17. listopadu č.16, 750 02 Přerov a je povinen označit tento způsob platby v objednávce.
Příplatek za platbu na účet je 0,- Kč

 

V. Shoda s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.
2. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Tuto situaci řeší Reklamační řád. Toto ustanovení neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že toto není v úplné shodě s kupní smlouvou nebo sám svým jednáním takový rozpor s kupní smlouvou způsobil.


VI. Reklamace vadného zboží

1. Dostane-li Kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Podmínky reklamace řeší Reklamační řád.

 

VII. Záruka vrácení zboží a peněz

1. Podle zákona č. 367/2000 má Kupující (v tomto případě koncový zákazník) právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta). Toto se nevztahuje na Kupujícího, který zboží zakoupil za účelem jeho dalšího prodeje.
2. Vrácené zboží Kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Zboží v tomto případě není možné zasílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřevezme. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.
3. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen jejich originální obal.
4. Za těchto podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo po dohodě poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem.


VIII. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní nebo firemní údaje, které Kupující poskytne v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném společností Přemysl Zedek, se sídlem: 17. listopadu č.16, 750 02 Přerov, jsou považovány za důvěrné a chráněné v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Prodávající a obchodní zástupci zapojení do internetového obchodu se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
2. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Prodávajícího, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu Prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2013. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.papi-darky.cz. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.